Thủ tục nhà đất

Thủ tục làm giấy tờ sở hữu nhà

03/01/2017

 Trả lời:
1/ Những giấy tờ để tiến hành thủ tục xin cấp GCN quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở là:
- Đơn xin cấp GCN theo mẫu;
- Sơ đồ hiện trạng nhà đất.
- Một trong các loại giấy tờ theo Điều 50 Luật đất đai;
- Chứng minh thư nhân dân;
- Hộ khẩu gia đình.
- Giấy phép xây dựng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương về thời điểm xây dựng nhà...
2/ Nơi nộp hồ sơ: Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 88 thì nơi nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện), trừ trường hợp quy định tại Điều 18 của Nghị định này.
            3/ Thẩm quyền: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác định đủ điều kiện hay không đủ điều kiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản và xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận.
Văn phòng đăng ký nhà đất sẽ chuẩn bị hồ sơ kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (nơi chưa có bản đồ địa chính) để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ký Giấy chứng nhận.
4/ Thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận: Tại khoản 1,2,3 Điều 12 Nghị định 88/2009/NĐ-CP quy định: “Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ được quy định như sau:
1. Không quá năm mươi (50) ngày làm việc đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu.
2. Không quá ba mươi (30) ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có nhu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.
3. Không quá hai mươi (20) ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”.
5/ Khoản 20 Điều 4 Luật Đất đai có quy định: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) là giấy chứng nhận do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
Điều 9 Luật nhà ở quy định đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam là cá nhân trong nước không phụ thuộc vào nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
Theo quy định pháp luật, trong trường hợp này hai vợ chồng bạn nên liên hệ với Văn phòng công chứng để ký văn bản xác nhận thửa đất là tài sản chung của hai vợ chồng. Sau đó, hai vợ chồng liên hệ với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận để làm thủ tục điều chỉnh lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.