Thủ tục nhà đất

Các trường hợp thu hồi đất

15/07/2015

Các trường hợp thu hồi đất, luật đất đai

Các trường hợp thu hồi đất

Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

1.  Nhà nước sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế;

2.  Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;

3.  Thu hồi đất khi sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả;

4.  Thu hồi đất trong trường hợp người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

5.  Đất được giao không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

6.  Thu hồi đất bị lấn, chiếm trong các trường hợp sau đây:

a)  Đất chưa sử dụng bị lấn, chiếm;
b)  Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

7.  Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

8.  Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;

9.  Thu hồi đất khi người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước;

10. Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn;

11. Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn mười tám tháng liền; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn hai mươi bốn tháng liền;

12. Thu hồi đất trong trường hợp đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đó cho phép.